Limity w uldze rehabilitacyjnej

2017-01-28 18:47:19 / Fr,wh
Limity w uldze rehabilitacyjnej

Z odliczenia przysługującego w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może skorzystać w rozliczeniu pit 2017, jeżeli jego dochody/przychody uzyskane w roku podatkowym są opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Uprawnienia do ulgi rehabilitacyjnej

Uprawnione do odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie, synowe). Podatnik może w zeznaniu rocznym pit 2017 odliczyć od dochodu (skala podatkowa) lub od przychodu (ryczałt) niektóre kwoty wydane na rehabilitację oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. W przypadku sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną ulga przysługuje pod warunkiem, że w roku podatkowym dochody tej osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły kwoty 9.120 zł.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom, którzy rozliczają swoje dochody według skali lub przychody na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej dokonywane są od dochodu, jeśli podatnik uzyskuje np. wynagrodzenie z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej i płaci podatek według skali. W przypadku podatnika opodatkowanego ryczałtem (uzyskującego przychody z najmu prywatnego lub z działalności gospodarczej na ryczałcie) odliczenia dokonuje się od przychodu.

Wydatki nielimitowane i limitowane

Wydatki podlegające odliczeniu w pit 2017 w ramach ulgi rehabilitacyjnej można podzielić na dwie kategorie:

  • wydatki nielimitowane
  • wydatki limitowane.

W przypadku wydatków nielimitowanych można co do zasady odliczyć całość faktycznie poniesionych kosztów. Należą tu m.in. wydatki na przystosowanie mieszkań i pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup sprzętu, urządzeń i wydawnictw, opiekę w domu oraz pobyty na turnusach rehabilitacyjnych, koloniach i obozach, konieczne przejazdy i przewozy.

W przypadku wydatków limitowanych można odliczyć kwoty faktycznie wydatkowane, ale tylko do wysokości przysługującego limitu.

Limity odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Do grupy wydatków, których nie można w całości odliczyć w rozliczeniu pit 2017 należą:

  • Wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych, które posiadają I lub II grupę inwalidztwa oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością narządu ruchu, jeśli przyznano im I grupę inwalidztwa - limit dotyczy w tym przypadku odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;
  • Wydatki poniesione przez osoby niewidome i niedowidzące, z przyznaną I lub II grupą inwalidztwa oraz osoby z orzeczoną I grupą z powodu niepełnosprawności narządu ruchu na utrzymanie psa asystującego, - w tym przypadku odliczyć można kwotę faktycznych wydatków do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
  • Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - odliczyć można z tego tytułu kwotę w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł; Wydatki podlegające odliczeniu mogą dotyczyć tylko samochodu stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej, która posiada I lub II grupę inwalidztwa lub osoby, na utrzymaniu której są osoby niepełnosprawne z I lub II grupą inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.
  • Wydatki na zakup leków mogą być odliczone, jeśli posiadamy orzeczenie lekarza specjalisty o konieczności stosowania określonych leków stale lub czasowo. Odliczyć można tylko kwotę faktycznie poniesionych wydatków w danym miesiącu pomniejszoną o 100 zł.

Dokumentowanie poniesionych wydatków

Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w pit 2017 pod warunkiem możliwości udokumentowania poniesionych wydatków.

Dokumenty stwierdzające poniesienie wydatków powinny zawierać:

  • dane identyfikacyjne kupującego i sprzedającego towar lub usługę,
  • rodzaj zakupionego towaru lub usługi,
  • kwotę zapłaty.

Nie jest konieczna faktura VAT. Może to być również np. rachunek, umowa, dowód zapłaty. Wydatek może być poniesiony w kraju lub za granicą. Wydatki w walutach obcych trzeba przeliczyć na złotówki.

Obowiązek posiadania dokumentacji nie dotyczy wydatków związanych z opłaceniem przewodników, utrzymaniem psa asystującego, używaniem samochodu do przewozu na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne. Jednakże organy skarbowe mogą żądać przedstawienia dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do ulgi. W takim przypadku trzeba wskazać z imienia i nazwiska przewodnika, okazać certyfikat psa asystującego, okazać potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów

Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2017

Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej będzie łatwe, jezeli do rozliczenia pit 2017 skorzystamy z programu PITax.pl Łatwe podatki. PITax.pl Łatwe podatki oferuje nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.