Sytuacje nietypowe

Postój pojazdu uszkodzonego - W przypadku postoju pojazdu silnikowego (przyczepy) z powodu wypadku lub uszkodzenia, kierujący jest zobowiązany odpowiednio sygnalizować postój tego pojazdu (przyczepy) przez okres jego trwania. Gdy postój ten ma miejsce na autostradzie lub drodze ekspresowej, sygnalizowanie jest konieczne w każdym przypadku. Poza obszarem zabudowanym postój pojazdu uszkodzonego należy sygnalizować na jezdni, w miejscu gdzie jest to zabronione, oraz na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości. Na autostradzie lub drodze ekspresowej sygnalizowanie postoju pojazdu uszkodzonego polega na włączeniu świateł awaryjnych pojazdu (gdy pojazd ich nie posiada, należy włączyć światła pozycyjne) oraz umieszczeniu odblaskowego trójkąta ostrzegawczego w odległości 100 metrów za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu odpowiednio od miejsca unieruchomienia pojazdu. Na pozostałych drogach, poza obszarem zabudowanym, należy włączyć światła awaryjne (gdy pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne) oraz umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 30-50 m za pojazdem. Na obszarze zabudowanym, sygnalizowanie postoju polega na włączeniu świateł awaryjnych, jeżeli pojazd ich nie posiada, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić odblaskowy trójkąt ostrzegawczy za pojazdem lub bezpośrednio na nim, na wysokości nie większej niż 1 metr.

WypadkiKierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
 
 
 
 
 

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodować zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
 • na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest zobowiązany ponadto:  

 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję. W szczególnych przypadkach (np. gdy dostęp do poszkodowanego w wypadku jest niemożliwy ze względu na odkształcenie karoserii pojazdu) należy także wezwać oddział straży pożarnej wyspecjalizowany w ratownictwie drogowym,
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
 • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się, niezwłocznie powrócić na to miejsce.

 •  

Pojazdy uprzywilejowane - Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:
 
 
 
 
 

1) straży pożarnej,
2) pogotowia ratunkowego,
3) Policji,
4) jednostki ratownictwa chemicznego,
5) Straży Granicznej,
6) Urzędu Ochrony Państwa,
7) Sił Zbrojnych,
8) Służby Więziennej,
9) Biura Ochrony Rządu,
10) jednostki nie wymienionej w pkt 1-9, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych, tylko w razie gdy:  
 • uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, lub porządku publicznego, lub uczestniczy w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, lub uczestniczy w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona,
 • pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego,
 • w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest zobowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli. Uczestnicy ruchu drogowego oraz inne osoby znajdujące się na drodze są zobowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego. Najczęściej ułatwianie jazdy pojazdowi uprzywilejowanemu polega na usunięciu się z drogi i w razie potrzeby zatrzymaniu się.
Szczególnej umiejętności wymaga ułatwianie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu na ulicach miast w godzinach szczytu. Niezbędne jest współdziałanie wszystkich kierujących znajdujących się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, którzy powinni zjechać na boki tworząc swoimi pojazdami tzw. "jodełkę".
Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.