Znaki drogowe pionowe

Kierujący pojazdem korzystając z drogi publicznej jest zobowiązany do stosowania się do znaków drogowych. Znaki drogowe pionowe wskazują sposób zachowania się w danym miejscu. Jeżeli znak umieszczony jest po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, to dotyczy on kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu. Jeśli natomiast znaki umieszczone są nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących poruszających się po danym pasie ruchu. Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni jest powtórzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie jezdni, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej (np. przy znaku „zakaz postoju”).

Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem stanowi jego integralną część. Podaje on dodatkowe wyjaśnienia lub informacje dotyczące danego znaku.

Jeżeli na znaku lub tabliczce podany jest układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem.

Znaki drogowe pionowe mogą być również umieszczone bezpośrednio na jezdni (symbol takiego znaku jest namalowany na jezdni).