Zachowanie wobec pieszych i rowerzystów

Zachowanie wobec pieszych - W ruchu drogowym oprócz pojazdów biorą udział także piesi. Poruszają się oni przeważnie po specjalnie dla nich wyznaczonych częściach drogi (np. chodniki). Jednak w pewnych sytuacjach piesi mogą przechodzić przez część drogi przeznaczoną dla pojazdów.

Prawa i obowiązki pieszego przechodzącego przez jezdnię:

Pieszy, w celu przejścia przez jezdnię, powinien korzystać z przejść dla pieszych oznaczonych znakiem drogowym poziomym "przejście dla pieszych" (P-10) (popularnie nazywanym pasami). Przejście dla pieszych może być także oznaczone znakiem (D-6) lub (D-6b). Wchodząc na przejście pieszy powinien zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza uważać, aby nie wejść bezpośrednio przed nadjeżdżające pojazdy. Jeżeli na drodze znajduje się przejście podziemne lub naziemne, pieszy powinien korzystać z takiego przejścia.

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Dozwolone jest przechodzenie przez jezdnię również poza przejściem w następujących przypadkach:  
 • odległość do najbliższego przejścia dla pieszych wynosi ponad 100 metrów,
 • gdy pieszy przechodzi na skrzyżowaniu, na którym nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, nawet jeśli odległość do najbliższego przejścia dla pieszych jest mniejsza niż 100 metrów.

Przechodzenie w wyżej wymienionych przypadkach jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

W obszarze zabudowanym na drogach dwujezdniowych lub na drogach, po których kursują tramwaje po wydzielonych torowiskach, przechodzenie przez jezdnię lub torowisko dozwolone jest wyłącznie po wyznaczonym przejściu.

W przypadku przejść dla pieszych, na których ruch jest regulowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, pieszy powinien przechodzić podczas nadawania sygnału zielonego.

Pieszym zabrania się:

 • wchodzenia na jezdnię:
  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię bądź torowisko,
 • przebiegania przez jezdnię,
 • chodzenia po torowisku,
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę (ścieżkę) dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Prawa i obowiązki kierującego:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa osobom znajdującym się na przejściu.Gdy w pobliżu przejścia znajdują się piesi, kierujący pojazdem powinien liczyć się z tym, że mogą oni zechcieć przejść na drugą stronę drogi. Jeżeli kierujący zauważy, że osoba przechodząca przez jezdnię jest niepełnosprawna (np. używa białej laski, porusza się o kulach itp.), to powinien się zatrzymać i ustąpić takiej osobie pierwszeństwa. Wjeżdżając na skrzyżowanie, kierujący pojazdem musi ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, nawet w sytuacji, gdy dla pojazdów podawany jest zielony sygnał. Podyktowane jest to koniecznością umożliwienia opuszczenia jezdni przez pieszego. Przepis ten obejmuje też rowerzystów przejeżdżających przez jezdnię.

Ruch na przejściach dla pieszych może być także kierowany przez osoby do tego uprawnione (np. osoba nadzorująca przejście dzieci przez drogę w okolicach szkół). Osoby takie są odpowiednio oznaczone i należy stosować się do ich poleceń.

Skręcając w drogę poprzeczną, kierujący pojazdem zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym przekraczającym jezdnię tej drogi, nawet gdy nie poruszają się oni na przejściu dla pieszych.W momencie, gdy konieczne jest przejechanie pojazdem przez chodnik lub podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni, kierujący pojazdem zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym i jechać powoli.

Także podczas jazdy po drodze w strefie zamieszkania kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym, a jego prędkość nie może przekraczać 20 km/h.

Zbliżając się do przystanku komunikacji publicznej, nie znajdującego się przy chodniku, kierujący pojazdem jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.
Kierujący, dojeżdżając do przystanku komunikacji publicznej, nie znajdującego się przy chodniku i nie wyposażonego w wysepką (np. przystanek tramwajowy), w momencie dojeżdżania do niego lub postoju na nim pojazdu komunikacji publicznej, zobowiązany jest do zatrzymania się i nieutrudniania pieszym dostępu do tego pojazdu oraz z pojazdu na chodnik.Zabrania się:  

 • omijania pojazdu jadącego w tym samym kierunku, którego zatrzymanie przed przejściem dla pieszych spowodowane jest celem "przepuszczenia" pieszych przez przejście.  Przepis ten stosuje się także w innych sytuacjach, w których pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem,
 • wyprzedzania na przejściu dla pieszych jak i bezpośrednio przed nim (z wyjątkiem przejść, na których ruch jest kierowany),
 • jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
Kierujący pojazdem przejeżdżając przez drogę (ścieżkę) dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzystom poruszającym się po tej drodze (ścieżce).

Zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.