Ciągnięcie przyczep

Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:

  • samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego (przepis ten nie dotyczy naczep),
  • samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%,
  • motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.
Powyższe przepisy nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Straży Granicznej oraz straży pożarnej.
Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:
  • pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m,
  • motocykla i przyczepy, motoroweru lub roweru i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.
Przejazd zespołu pojazdów o długości większej niż podano powyżej lub składającego się z większej liczby pojazdów niż podano wyżej, wymaga odpowiedniego zezwolenia (patrz: przewóz ładunków).
Wyżej wymienione długości zespołów pojazdów nie dotyczą tramwajów.