Tabliczki dodatkowe do znaków drogowych

Tabliczki dodatkowe do znaków drogowych - Tabliczki te są umieszczane pod znakami drogowymi pionowymi. Wskazują one na charakter danego znaku, pod którym zostały umieszczone.

T-1) "tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego".

T-1a) "tabliczka wskazująca odległość znaku informującego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu".

T-2) "tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo".
T-3) "tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo".

T-3a) "tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój".

T-4) "tabliczka wskazująca liczbę zakrętów".

T-5) "tabliczka wskazująca początek drogi krętej".
 

T-6a) "tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)".
 

T-6b) "tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)".
 

T-6c) "tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)".
 

T-6d) "tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)".

T-7) "tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe".
 


 

T-8) "tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe".
 


 

T-9) "tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi".

T-10) "tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze" - Tabliczka ta ostrzega o przecięciu drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu.  

T-11) "tabliczka wskazująca przeprawę promową".
 

T-12) "tabliczka wskazująca podłużny uskok na nawierzchni".
 


 
 

T-13) "tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein".

 
 

T-14) "tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce".
 
 

T-15) "tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu".
 
 

T-16) "tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce".
 
 

T-17) "tabliczka wskazująca granicę państwa".
 

T-18) "tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce".

 

T-19) "tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych".
 
 

T-20) "tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje".

T-21) "tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje".

T-22) "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych".
 

T-23a) "tabliczka wskazująca motocykle".
 

T-23b) "tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. oraz ciągniki samochodowe".

T-23c) "tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne".
 

T-23d) "tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą".

T-23e) "tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową".
 

T-23f) "tabliczka wskazująca autobusy".

T-23g) "tabliczka wskazująca trolejbusy".


T-23h) "tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi".
 

T-23i) "tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi".
 

T-23j) "tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę".
 

T-24) "tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela".

T-25a) "tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania".
 
 

T-25b) "tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania".
 
 

T-25c) "tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania".
 
 

T-26) "tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu".
 
T-27) "tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci".
 

 

T-28) "tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata".

T-29) "tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się".

T-30) "tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni".