Manewry podstawowe - zawracanie

Zawracanie - Manewr ten polega na wykonaniu skrętu o 180o w celu kontynuacji jazdy w kierunku przeciwnym. Podczas zawracania należy zachować szczególną ostrożność. Generalnie możemy wyróżnić dwa sposoby zawracania:  

 • zawracanie "na dwa".  Animacja przedstawia manewr zawracania składający się z dwóch etapów. Etap pierwszy polega na ustawieniu pojazdu prostopadle do osi jezdni. Następnie w etapie drugim kierujący pojazdem wjeżdża na odpowiedni pas ruchu.

 • zawracanie "na trzy".  Ten sposób zawracania składa się z trzech etapów. W etapie pierwszym pojazd poruszając się do przodu skręca w lewo, ustawiając się prostopadle do osi jezdni. Drugi etap polega na cofaniu połączonym ze skrętem, z maksymalnym wykorzystaniem wolnego miejsca na jezdni. Trzeci, a zarazem ostatni etap polega na ruszeniu pojazdem do przodu i zajęciu odpowiedniego pasa ruchu.

Kierujący zawracając musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać po zakończeniu zawracania i pojazdom wjeżdżającym na ten pas z prawej strony. Zawracając na skrzyżowaniu dróg równorzędnych pod względem pierwszeństwa przejazdu należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka oraz pojazdom poruszającym się po drodze poprzecznej. W przypadku, gdy na skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu ustalone jest za pomocą znaków drogowych, kierujący pojazdem zawracając na drodze z pierwszeństwem przejazdu ma pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi drogą podporządkowaną. Zawracając, kierujący powinien w miarę możliwości zbliżyć się jak najbliżej osi jezdni, a w przypadku jezdni jednokierunkowej do jej lewej krawędzi. W przypadku, gdy gabaryty kierowanego pojazdu uniemożliwiają zastosowanie się do wyżej wymienionej zasady, to po uprzednim upewnieniu się, że manewr ten nie spowoduje żadnych zakłóceń w ruchu drogowym, można zawracać z innej części jezdni. Kategorycznie zabrania się zawracania:  

 • w tunelach, na mostach i wiaduktach,
 • na autostradach,
 • na drogach ekspresowych z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,
 • na drogach jednokierunkowych,
 • w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.


Przykłady:Powyższa animacja prezentuje poprawne zawracanie na skrzyżowaniu bezpośrednio przy pasie rozdzielającym jezdnię.

Przykład ten przedstawia wykonanie manewru zawracania na szerokiej jezdni. W tym wypadku kierujący powinien ustawić pojazd jak najbliżej osi jezdni, a następnie po uprzednim ustąpieniu pierwszeństwa kierującym nadjeżdżającym z przeciwka może wykonać manewr zawracania.

Animacja prezentuje sposób wykonania manewru zawracania na wąskiej drodze. Manewr ten należy rozpocząć po uprzednim ustawieniu pojazdu jak najbliżej prawej krawędzi jezdni.