Znaki nakazu

Znaki nakazu - Znaki te wskazują kierującemu jak powinien się zachować w miejscu, do którego się zbliża. Znaki nakazujące kierunek jazdy mogą być umieszczone na przedłużeniu osi jezdni (drogi) lub na samej jezdni (drodze).

C-1) "nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)" - Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo przed znakiem.C-2) "nakaz jazdy w prawo (za znakiem)" - Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo za znakiem.C-3) "nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)" - Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo przed znakiem.C-4) "nakaz jazdy w lewo (za znakiem)" - Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo za znakiem.C-5) "nakaz jazdy prosto" - Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do jazdy prosto przez skrzyżowanie. Nakaz kończy się za skrzyżowaniem. Skręcanie na skrzyżowaniu w prawo bądź w lewo jest zabronione.C-6) "nakaz jazdy prosto lub w prawo" - Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w prawo.
C-7) "nakaz jazdy prosto lub w lewo" - Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w lewo.C-8) "nakaz jazdy w prawo lub w lewo" - Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo lub w lewo za znakiem.C-9) "nakaz jazdy z prawej strony znaku" - Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z prawej strony tego znaku.C-10) "nakaz jazdy z lewej strony znaku" - Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z lewej strony tego znaku.C-11) "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku" - Wskazuje, że kierujący zobowiązany jest do przejechania z prawej lub lewej strony znaku.C-12) "ruch okrężny" - Wskazuje kierującemu pojazdem skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kierunku wskazanym przez znak. Kierujący jest zobowiązany do poruszania się dookoła tej wysepki, w odpowiednim kierunku. Znak ten występujący łącznie ze znakiem (A-7) oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

C-13) "droga dla rowerów" - Wskazuje drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.C-13a) "koniec drogi dla rowerów" - Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla kierujących rowerami jednośladowymi.C-14) "prędkość minimalna" - Oznacza, że na drodze, na której jest umieszczony znak, kierujący nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż określona na znaku. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zmniejszenie prędkości zostało podyktowane bezpieczeństwem lub warunkami ruchu drogowego.

C-15) "koniec prędkości minimalnej" - Wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać znak "prędkość minimalna".C-16) "droga dla pieszych" - Wskazuje drogę przeznaczoną tylko dla pieszych, z której są oni zobowiązani korzystać.
 

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi. W tym przypadku ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą lub odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

C-16a) "koniec drogi dla pieszych" - Oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

 

C-17) "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" - Oznacza obowiązujący, wskazany znakami (C-2), (C-4), (C-5), (C-6), (C-7) lub (C-8), kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących określone w odrębnych przepisach materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.

C-18) "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" - Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka (od T-23a do T-23j) oznaczająca, iż znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.

C-19) "koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" - Oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.