Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze - Ostrzegają one osoby kierujące pojazdami o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Znaki te zobowiązują kierującego pojazdem do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h a do 100 m - na pozostałych drogach. Wyjątkiem jest znak (A-7), który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Znaki ostrzegawcze mogą być dodatkowo opatrzone tabliczkami precyzującymi znaczenie danego znaku. (patrz: tablice dodatkowe).

A-1) „niebezpieczny zakręt w prawo” - Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.

A-2) „niebezpieczny zakręt w lewo” - Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.

A-3) "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo" - Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w prawo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem "koniec". Ze znakiem może być stosowana tabliczka dodatkowa (T-5). A-4) "niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo" - Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w lewo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem "koniec". Ze znakiem może być stosowana tabliczka dodatkowa (T-5). A-5) "skrzyżowanie dróg" - Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony (z wyjątkiem pojazdów szynowych). A-6a) "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach" - Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu (na której znak ten jest ustawiony). Ze znakiem może być stosowana tabliczka dodatkowa (T-6b). A-6b) "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie" - Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu. Ze znakiem może być stosowana tabliczka dodatkowa (T-6b). A-6c) "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie" - Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu. Ze znakiem może być stosowana tabliczka dodatkowa (T-6b). A-6d) "wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony" - Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z prawej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak). Dodatkowo ze znaku wynika informacja, że skręcanie w tę drogę jest niedozwolone. A-6e) "wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony" - Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z lewej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak). Dodatkowo ze znaku wynika informacja, że skręcanie w tę drogę jest niedozwolone. A-7) "ustąp pierwszeństwa" - Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym droga podporządkowana (na której jest umieszczony znak), krzyżuje się lub łączy z drogą z pierwszeństwem. Znak ten może być również umieszczony przed torowiskiem pojazdów szynowych. Kierujący pojazdem, widząc taki znak, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu kierującym zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako droga z pierwszeństwem. Znak ten znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem tabliczka (T-6c) lub (T-6d) wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
Znak ten, występując łącznie ze znakiem C-12, oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.
A-8) "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" - Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kierunku wskazanym przez strzałki na znaku.

A-9) "przejazd kolejowy z zaporami" - Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory lub półzapory.
A-10) "przejazd kolejowy bez zapór" - Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór lub półzapór.

Jako uzupełnienie znaków (A-9) i (A-10) stosuje się:
 
A-11) "nierówna droga" - Ostrzega o nierównościach występujących na jezdni, mogących spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.
  A-11a) "próg zwalniający" - Ostrzega o występowaniu na drodze "progu", który ma na celu spowolnienie jazdy pojazdów w ruchu. Próg zwalniający może być również oznaczony poziomym znakiem drogowym o symbolu (P-25). Znak ten może nie być stosowany w strefie zamieszkania (D-40), a także w strefie ograniczonej prędkości (B-43), w której dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h. A-12a) "zwężenie jezdni - dwustronne" - Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z obu stron.

  A-12b) "zwężenie jezdni - prawostronne" - Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z prawej strony.

  A-12c) "zwężenie jezdni - lewostronne" - Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z lewej strony.

  A-13) "ruchomy most" - Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.
 
  A-14) "roboty na drodze" - Ostrzega o miejscu, w którym wykonywane są roboty drogowe. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na osoby i maszyny pracujące na drodze. Znak ten może być umieszczony na pojeździe wykonującym roboty drogowe; pojazd ten powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe. Ze znakiem może być stosowana tabliczka dodatkowa (T-19). A-15) "śliska jezdnia" - Znak ten ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym albo okresowym jej zawilgoceniem.

A-16) "przejście dla pieszych" - Ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
 
  A-17) "dzieci" - Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca. Znak ten ustawiany jest w sąsiedztwie szkół, przedszkoli, boisk szkolnych itp.

A-18a) "zwierzęta gospodarskie" - Ostrzega o możliwości pojawienia się na drodze zwierząt domowych. Znak ten ustawiany jest na odcinkach dróg położonych w sąsiedztwie ośrodków hodowlanych lub w miejscach, w których zwierzęta są przeprowadzane na pastwiska i z powrotem do obór. A-18b) "zwierzęta dzikie" - Znak ten ostrzega o możliwości napotkania na drodze dzikich zwierząt.

  A-19) "boczny wiatr" - Znak ten ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne podmuchy wiatru wiejącego z boku (np. przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z lasu, zza wałów itp.).
  A-20) "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym" - Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Znak ten stosuje się np. gdy część jezdni dla ruchu przeciwnego została zamknięta z powodu robót drogowych i ruch przeciwny został skierowany po części bieżącej jezdni lub w sytuacji, gdy kończy się odcinek dwujezdniowy i zaczyna jedna jezdnia ze względu na konstrukcję drogi. A-21) "tramwaj" - Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Ze znakiem tym może być stosowana tabliczka (T-7).
 
  A-22) "niebezpieczny zjazd" - Znak ten ostrzega o niebezpiecznym spadku drogi. Kierujący pojazdem nie może dopuścić, aby pojazd rozwinął nadmierną szybkość, gdyż na późniejsze zatrzymanie go będzie potrzeba dłuższej drogi hamowania, niż na drodze płaskiej. Ze znakiem tym może być stosowana tabliczka (T-9). A-23) "stromy podjazd" - Znak ten ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Kierujący pojazdem (zwłaszcza ciężarowym) powinien zredukować bieg na taki, na którym uda mu się pokonać cały podjazd. Przy pokonywaniu wzniesienia przy bardzo śliskiej nawierzchni należy liczyć się z tym, że pojazd poprzedzający może zacząć się zsuwać; w takich okolicznościach należy zachować zwiększony odstęp za tym pojazdem. Ze znakiem tym może być stosowana tabliczka (T-9). A-24) "rowerzyści" - Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. Znak ten stosuje się np. w miejscach, gdzie droga dla rowerów krzyżuje się lub łączy z jezdnią. A-25) "spadające odłamki skalne" - Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
  A-26) "lotnisko" - Znak ten ustawiany jest w pobliżu lotnisk. Ostrzega on przed możliwością przelatywania samolotów (lub śmigłowców) na niewielkiej wysokości ponad jezdnią. Kierujący pojazdem, poruszając się w pobliżu pojazdów zaprzęgowych powinni zastosować środki szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę możliwość spłoszenia się koni. A-27) "nadbrzeże lub brzeg rzeki" - Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nadbrzeża albo wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
  A-28) "sypki żwir" - Ostrzega o odcinku drogi, który pokryty jest żwirem (grysem), który podczas jazdy może wystrzeliwać spod kół pojazdu. Należy jechać z odpowiednio zmniejszoną prędkością, aby bezpiecznie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego pokonać dany odcinek drogi. Szybko jadący pojazd wyrzuca żwir (grys) z ogromną siłą, co może powodować uszkodzenia szyb (i lakieru) w mijanych pojazdach. A-29) "sygnały świetlne" - Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch drogowy jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.


A-30) "inne niebezpieczeństwa" - Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu. Ze znakiem tym stosuje się tabliczki: T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18. A-31) "niebezpieczne pobocze" - Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). W przypadku konieczności ostrzeżenia o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi, stosuje się znak z odwróconym symbolem. A-32) "oszronienie jezdni" - Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

  A-33) "zator drogowy" - Ostrzega o miejscu, w którym występują często sytuacje zablokowania ruchu.

  A-34) "wypadek drogowy" - Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub utrudnienie w ruchu pojazdów.