Znaki zakazu

Znaki zakazu - stanowią określone normy zakazujące określonego zachowania się na określonym obszarze. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone (od miejsca ustawienia), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Jeśli znak zakazu jest umieszczony pod znakiem (E-17a), to zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości.
Znaki zakazu dodatkowo mogą być opatrzone tabliczkami dodatkowymi.
Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka (T-20) wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje. Natomiast tabliczka (T-21) wskazuje odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
Umieszczony na znaku albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
Następujące znaki:

 

 • "zakaz wyprzedzania",
 • "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe",
 • "zakaz używania sygnałów dźwiękowych",
 • "ograniczenie prędkości",
 • "zakaz postoju",
 • "zakaz zatrzymywania się",
 • "zakaz postoju w dni nieparzyste",
 • "zakaz postoju w dni parzyste".


obowiązują do najbliższego skrzyżowania, chyba że:
 

 • na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca się znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią,
 • zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

Jeśli znak zakazu umieszczony jest pod tablicą z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości, to stosuje się go na terenie całej miejscowości. Przepis ten obowiązuje do końca 2005 roku.


B-1) "zakaz ruchu w obu kierunkach" - Znak ten oznacza, że droga, na której jest on ustawiony jest zamknięta dla ruchu drogowego w obu kierunkach.B-2) "zakaz wjazdu" - Z reguły znak ten zabrania wjazdu na drogę lub jezdnię jednokierunkową, jednak w szczególnych przypadkach, np. ze względu na konstrukcję skrzyżowania może zabraniać wjazdu na jezdnię dwukierunkową. Ze znakiem tym może być stosowana tabliczka dodatkowa (T-22).

B-3) "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych" - Znak ten zabrania wjazdu na drogę pojazdami silnikowymi z wyjątkiem motocykli jednośladowych.


B-3a) "zakaz wjazdu autobusów" - Oznacza zakaz ruchu autobusów.
B-4) "zakaz wjazdu motocykli" - Oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).B-5) "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" - Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony), ciągników rolniczych, samochodowych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych (lub pojazdów używanych do celów specjalnych) o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu. Jeżeli na znaku określona jest masa pojazdu, to znak ten dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), których masa całkowita przekracza tę liczbę.

B-6) "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" - Znak ten oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych.B-7) "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą" - Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami). Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową (tj. przyczepą mającą tylko jedną oś albo dwie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m) lub naczepą. Umieszczona na znaku (albo na tabliczce umieszczonej pod nim) masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.

B-8) "zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych" - Zabrania wjazdu na drogę wszystkich pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.B-9) "zakaz wjazdu rowerów" - Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.
B-10) "zakaz wjazdu motorowerów" - Znak ten zakazuje wjazdu motorowerów na drogę. Nie dotyczy on rowerów.B-11) "zakaz wjazdu wózków rowerowych" - Oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.B-12) "zakaz wjazdu wózków ręcznych" - Zakazuje poruszania się po drodze osób ciągnących lub pchających wózek ręczny, przeznaczony do używania na jezdni.B-13) "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi" - Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w odrębnych przepisach, materiały (towary) niebezpieczne klas: 1,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2 lub gazy palne klasy 2, w ilościach dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

B-13a) "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" - Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w odrębnych przepisach, materiały (towary) niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.

B-14) "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę" - Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały (towary) niebezpieczne, określone w odrębnych przepisach, klas: 3,4.3,6.1,6.2,8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

B-15)
"zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m." - Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których szerokość (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

B-16) "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m." - Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których wysokość (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.B-17) "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m." - Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.B-18) "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t" - Oznacza, że wjazd na drogę wszelkich pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej wielkość podaną na znaku jest zabroniony. W przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

B-19) "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t" - Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów, w których nacisk choćby jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej - odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

B-20) "stop" - Znak ten oznacza:

 • zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
 • obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. Znak ten umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Powyższe przepisy dotyczące znaku (B-20) stosuje się odpowiednio do znaku umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka (T-6c) lub (T-6d) wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

B-21) "zakaz skrętu w lewo" - Znak ten zabrania skrętu w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą się znajduje. Ze znakiem może być stosowana tabliczka dodatkowa (T-22).

B-22) "zakaz skrętu w prawo" - Znak ten zabrania skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą się znajduje. Ze znakiem może być stosowana tabliczka dodatkowa (T-22).

B-23) "zakaz zawracania" - Znak ten zakazuje zawracania na najbliższym skrzyżowaniu oraz odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem.B-24) "koniec zakazu zawracania" - Znak ten odwołuje wcześniej ustawiony znak "zakaz zawracania". Umieszczany jest on wówczas, gdy zakaz zawracania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.


B-25) "zakaz wyprzedzania" - Znak ten zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe (np. rowery, pojazdy zaprzęgowe). Ze znakiem mogą być stosowane tabliczki oznaczone symbolami od (T-23a) do (T-23j).

B-26) "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe" - Zabrania kierującemu samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągnikiem samochodowym i pojazdem specjalnym (lub używanym do celów specjalnych) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Znak ten nie dotyczy autobusów, chociaż ich masa całkowita przekracza 3,5 tony.

B-27) "koniec zakazu wyprzedzania" - Znak ten występuje za znakiem "zakaz wyprzedzania" i oznacza koniec obowiązywania tego znaku. Umieszcza się go wówczas, gdy zakaz wyprzedzania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

B-28) "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe" - Znak ten umieszcza się wtedy, gdy zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.


B-29) "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" - Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.


B-30) "koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych" - Znak ten umieszcza się w przypadku, gdy zakaz używania sygnałów dźwiękowych obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.


B-31) "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" - Znak ten zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku drogi lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się. Na drugim końcu zwężonego odcinka ustawia się znak informacyjny "pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi" (D-5).

B-32) "stój - kontrola celna" - Znak ten zobowiązuje kierującego pojazdem do zatrzymania się. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
Zamiast napisu "Cło - Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy: "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa", "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania.

B-33) "ograniczenie prędkości" - Znak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. Znak ten stosuje się również, gdy zachodzi potrzeba wskazania dozwolonej prędkości większej niż normalnie obowiązująca. Znak ten określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem:

 • pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne,
 • pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego,
 • pojazdu holującego pojazd silnikowy,
 • motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7,
 • samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.
Dopuszczalna prędkość umieszczona na znaku obowiązuje do miejsca:
 • wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
 • umieszczenia znaku oznaczającego początek strefy zamieszkania,
 • umieszczenia znaku oznaczającego początek lub koniec obszaru zabudowanego,
 • wystąpienia znaku B-34 lub znaku B-42.
Pod znakiem mogą być stosowane tabliczki dodatkowe oznaczone symbolami od (T-23a) do (T-23j).

B-34) "koniec ograniczenia prędkości" - Znak ten uchyla działanie znaku "ograniczenie prędkości" przed najbliższym skrzyżowaniem.B-35) "zakaz postoju" - Znak ten oznacza, że zabroniony jest postój pojazdu; unieruchomienie pojazdu może trwać dłużej niż 1 minutę, jeżeli zezwala na to napis na znaku lub tabliczce pod nim. Zakaz obejmuje całą stronę drogi (jezdnię, zatoki, pobocze, chodnik), po której znak jest ustawiony; nie dotyczy natomiast miejsc wyznaczonych do postoju za pomocą odpowiednich znaków drogowych (pionowych lub poziomych). Na tabliczkach pod znakiem stosowane są napisy ograniczające zakres stosowania znaku (np. "nie dotyczy chodnika"); na samym znaku umieszczane są natomiast napisy określające porę doby, w której znak obowiązuje. Zakaz postoju nie dotyczy unieruchomienia pojazdu ze względu na warunki lub przepisy ruchu.

B-36) "zakaz zatrzymywania się" - Znak oznacza zakaz zatrzymywania się. Zakaz obejmuje całą stronę drogi (jezdnię, zatoki, pobocze, chodnik), po której znak jest ustawiony; nie dotyczy natomiast miejsc wyznaczonych do postoju za pomocą odpowiednich znaków drogowych (pionowych lub poziomych). Na tabliczkach pod znakiem stosowane są napisy ograniczające zakres stosowania znaku (np. "nie dotyczy chodnika"); na samym znaku umieszczane są natomiast napisy określające porę doby, w której znak obowiązuje. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy unieruchomienia pojazdu ze względu na warunki lub przepisy ruchu.

B-37) "zakaz postoju w dni nieparzyste" - Znak oznacza zakaz postoju w dni nieparzyste; unieruchomienie pojazdu może trwać dłużej niż 1 minutę, jeżeli zezwala na to napis na znaku lub tabliczce pod nim. Zakaz obejmuje całą stronę drogi (jezdnie, zatoki, pobocze, chodnik), po której znak jest ustawiony; nie dotyczy natomiast miejsc wyznaczonych do postoju za pomocą odpowiednich znaków drogowych (pionowych lub poziomych). Zamiast wyznaczania miejsc postojowych na chodniku, na tabliczce pod znakiem może być umieszczony napis "nie dotyczy chodnika". Po przeciwnej stronie chodnika jest ustawiony znak B-38: "zakaz postoju w dni parzyste". Znak nie obowiązuje w godzinach od 21 do 24, co umożliwia przestawienie w tym czasie pojazdu na drugą stronę ulicy.

B-38) "zakaz postoju w dni parzyste" - Znak oznacza zakaz postoju w dni parzyste; unieruchomienie pojazdu może trwać dłużej niż 1 minutę, jeżeli zezwala na to napis na znaku lub tabliczce pod nim. Zakaz obejmuje całą stronę drogi (jezdnie, zatoki, pobocze chodnik), po której znak jest ustawiony; nie dotyczy natomiast miejsc wyznaczonych do postoju za pomocą odpowiednich znaków drogowych (pionowych lub poziomych). Zamiast wyznaczania miejsc postojowych na chodniku, na tabliczce pod znakiem może być umieszczony napis "nie dotyczy chodnika". Po przeciwnej stronie chodnika jest ustawiony znak B-37: "zakaz postoju w dni nieparzyste". Znak nie obowiązuje w godzinach od 21 do 24, co umożliwia przestawienie w tym czasie pojazdu na drugą stronę ulicy.

Umieszczona pod znakiem (B-35), (B-36), (B-37) lub (B-38) tabliczka:

 • (T-24) - wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu obowiązywania tych znaków zostanie usunięty na koszt właściciela,
 • (T-25a), (T-25b), (T-25c) - wskazuje odpowiednio: początek, kontynuację albo odwołanie zakazu postoju (zatrzymania),
 • (T-26) - oznacza, że zakaz dotyczy tej strony placu, przy której znak został ustawiony.

B-39) "strefa ograniczonego postoju" - Znak ten oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany na znaku. Umieszczany jest on na wszystkich wjazdach do tej strefy. Znak ten nie dotyczy:

 • pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
 • pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem (D-18), (D-18a), (D-18b) lub (D-44),
 • pojazdu unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
 • autobusu szkolnego.

B-40) "koniec strefy ograniczonego postoju" - Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju. Znak ten jest umieszczany na wszystkich drogach wylotowych z danej strefy ograniczonego postoju.B-41) "zakaz ruchu pieszych" - Znak ten oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.B-42) "koniec zakazów" - Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu:

 • "zakaz wyprzedzania",
 • "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe",
 • "zakaz zawracania",
 • "zakaz używania sygnałów dźwiękowych",
 • "ograniczenie prędkości".


B-43) "strefa ograniczonej prędkości" - Znak ten oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę. Jeżeli znak ten określa dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, to urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

B-44) "koniec strefy ograniczonej prędkości" - Znak ten określa wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.